ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)

ปุ๋ยอินทรีย์ คือสารที่ได้จาก หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ มีแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
• ส่วนที่ได้มาจากพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซากพืช ซากต้นไม้ ซากใบไม้ ฟางข้าว หญ้า

• ส่วนที่ได้มาจากสัตว์ เช่น ปุ๋ยคอก มูลโค มูลกระบือ มูลค้างคาว มูลเป็ด มูลไก่ หอยเชอรรี่

• ส่วนที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ เช่น แร่โดโลไมท์ แร่ฟอสเฟต แร่เพอร์ไลท์ แร่ซีโอไลท์ แร่ซิลิกอน

• ส่วนที่ได้จากของเหลือ และวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เช่น เศษอาหาร ขยะมูลฝอย ของเสียจากขบวนการผลิต กากน้ำตาล กากผงชูรส กากโรงงานสุรา กากของเสียต่าง ๆ

โปรดระวัง ปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
ปุ๋ยอินทรีย์ปลอมคือ

• ปุ๋ยที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำ ไม่มีแร่ธาตุอาหารเพียงพอ

• ปุ๋ยที่ใช้วัตถุดิบ ที่ไม่ได้ผ่านการบ่มหมักจนเป็นปุ๋ย เช่น ขี้ไก่ตากแห้ง ขี้วัวตากแห้ง
• ปุ๋ยที่ทำจาก โดโลไมท์ (แร่หิน) ผสมแม่ปุ๋ย

• ปุ๋ยอินทรีย์จริง ที่มีค่าแร่ธาตุต่ำกว่าเกณฑ์
• ปุ๋ยอินทรีย์จริง ที่มีค่า โอ.เอ็ม. (organic matter) ต่ำกว่าเกณฑ์
• ปุ๋ยอินทรีย์จริง แต่มีการผสมดิน

โปรดช่วยกัน กำจัดปุ๋ยอินทรีย์ปลอมให้หมด ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
• ถ้าท่านพบเห็น แจ้งได้ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันที จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และจับกุม

• เลิกซื้อมาใช้ นำไปคืนผู้ขาย ผู้ผลิต และขอเงินคืน

• กระจายข่าวและบอกต่อ ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จัก ฯลฯ พร้อมแจ้งชื่อ-ยี่ห้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม

• กระจายข่าวและบอกต่อ ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กระดานข่าว เฟสบุ๊ค ทวีตเตอร์ ไลน์ ฯลฯ

พร้อมแจ้งชื่อ-ยี่ห้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม

• ช่วยส่งเสริม อุดหนุน ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้มาตรฐาน

วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer production process)
การผลิตปุ๋ยของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ เริ่มโดยนำส่วนผสมที่กล่าวมาข้างต้น มาย่อย บด สับ ให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มความชื้น เติมสารจุลอินทรีย์ที่เหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิ คลุกเคล้ากลับกอง ผ่านขบวนการบ่มหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหาร หรือแร่ธาตุที่พืชต้องการ แล้วนำมาย่อยด้วยการบดให้เป็นผง แล้วใช้ตะแกรงร่อนเพื่อคัดขนาดผง จะได้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์ผง

ในกรณีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด นำปุ๋ยอินทรีย์ผงที่ได้จากขั้นแรก เข้าจานปั้น เติมสารจุลอินทรีย์เหลว เพื่อปั้นให้เป็นเม็ด คัดแยกขนาดเม็ดที่ต้องการ ปุ๋ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ นำมาผ่านท่ออบร้อน ท่ออบแห้ง เพื่อปรับความชื้น และความแข็งของเม็ดปุ๋ยให้เหมาะสม จะได้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด

ในกรณีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด นำปุ๋ยอินทรีย์ผงที่ได้จากขั้นแรก เข้าเครื่องอัดเม็ด รีดปุ๋ยออกมาให้เป็นเส้น ตัดเป็นท่อน ๆ ขนาดเล็ก ปุ๋ยจะมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกสั้น ๆ นำมาผ่านการอบให้แห้ง ถ้าในกรณีโรงงานขนาดเล็ก จะใช้วิธีผึ่งแดดให้แห้ง จะได้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ในกรณีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนกัน เพียงแต่วัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเหลว นำส่วนผสมต่าง ๆ มาย่อย บด สับ ให้มีขนาดเล็กล เติมสารจุลอินทรีย์ที่เหมาะสม ผ่านขบวนการบ่มหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหาร แล้วนำมาคัดกรองแยกกากออก จะได้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่มีความเข้มข้นสูง เวลานำไปใช้ต้องนำไปเจือจางด้วยน้ำ ให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมก่อน

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer factory)

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

จานปั้นของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

จานปั้นของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
จานปั้นของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

ท่ออบของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

ท่ออบของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ท่ออบของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ตามกฏหมาย (organic fertilizer in term of Thai’s law)
• มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ำหนัก (หรือร้อยละ 0.5 ในกรณีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)

• มีปริมาณฟอตเฟตทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5

• มีปริมาณโพแทซทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5

• หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่ากว่าร้อยละ 2 (หรือร้อยละ 1.5 ในกรณีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)

• มีปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก

• ที่สำคัญ มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ำหนัก

ความต้องการธาตุอาหารของพืช (plants nutrients need)
โดยธรรมชาติพืชต้องการแร่ธาตุอาหารทั้งหมด 18 ชนิด เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตแข็งแรง และ มีความทนทานต่อโรค ต่อแมลง และศัตรูพืชต่าง ๆ

ธาตุอาหาร ซึ่งพืชต้องการแต่สามารถหาได้เองจากน้ำและอากาศ ประกอบด้วย
• ออกซิเจน (O)

• ไฮโดรเจน (H)

• คาร์บอน (C)

ธาตุอาหารหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูง ประกอบด้วย
• ไนโตรเจน (N)

• ฟอสฟอรัส (P)

• โพแทสเซียม (โปตัสเซียม) (K)

ธาตุอาหารรอง ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย
• กำมะถัน (ซัลเฟอร์) (S)

• แมกนีเซียม (มักเนเซียม) (Mg)

• แคลเซียม (คัลเซียม) (Ca)

ธาตุอาหารเสริม ซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย
• เหล็ก (Fe)

• สังกะสี (Zn)

• แมงกานีส (หรือ มังกานีส) (Mn)

• ทองแดง (Cu)

• โบรอน (B)

• โมลิบดินัม (Mo)

• คลอรีน (Cl)

• นิกเกิล (Ni)

• ซิลิคอน (Si) จำเป็นสำหรับพืชบางชนิด เช่น ข้าว แต่ในปริมาณที่น้อยมาก

จากธาตุอาหารทั้ง 18 ชนิดข้างต้น มีเพียง 3 ชนิดเท่านั้นที่พืชสามารถดูดซึมได้เองจากน้ำและอากาศ ส่วนธาตุอาหารอีก 15 ชนิดพืชต้องได้รับจากดิน แต่ดินโดยทั่วไปมีแร่ธาตุสารอาหารเหล่านี้ ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกสม่ำเสมอ แร่ธาตุสารอาหารต่าง ๆ ในดินถูกพืชดูดไปใช้เพื่อสร้างเป็นผลผลิตจนหมด และธาตุอาหารเหล่านี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมธาตุอาหารเหล่านี้กลับลงสู่ดินในรูปของปุ๋ย เพื่อทดแทนธาตุอาหารที่ถูกดูดซึมไปใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ ThaiFertilizer คือคำตอบ
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ราคาถูกจริง (lower price-high quality organic fertilizer)
ปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีแร่ธาตุอาหารครบทั้ง 15 ชนิด (ที่พืชต้องการและไม่สามารถหาได้เองตามธรรมชาติ) ประกอบด้วย

• ธาตุอาหารหลัก (N-P-K) ครบทั้ง 3 ชนิด

• ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด (S-Mg-Ca)

• ธาตุอาหารเสริม 9 ชนิด (Fe-Zn-Mn-Cu-B-Mo-Cl-Ni-Si)

ปุ๋ยอินทรีย์ Thaifertilizer มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
• วัตถุดิบและสารอินทรีย์ที่นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้ผ่านการเลือกสรรและคัดสรรมาอย่างดี

• ปุ๋ยผ่านการบ่มหมักอย่างถูกต้องตามหลักการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

• เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ไม่ผสมดิน (ไม่ผสมดินจริง ๆ เรากล้าท้าพิสูจน์)

• มีจุลอินทรีย์ที่มีชีวิต และเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

• ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ใช้เฉพาะปุ๋ยคอกจากมูลโคที่มาจากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐาน สะอาด มีสุขอนามัยสูง ไม่ใช่วัวเดินทุ่ง จึงไม่มีเมล็ดหญ้า เมล็ดวัชพืช เมล็ดข้าวดีด ปะปนมาในปุ๋ยคอก ที่อาจเป็นปัญหาต่อพืชในอนาคต

• ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา รับประกันว่า ไม่ใส่มูลสุกร หรือ ขี้หมู (พี่น้องชาวมุสลิม สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ได้อย่างสะอาด ถูกต้อง สบายใจ)

• ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ไม่ใส่มูลไก่ หรือ ขี้ไก่ (ถึงแม้จะมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง) แต่ขี้ไก่จะมีเชื้อโรคและเชื้อราหลายชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคพืชต่าง ๆ เช่น โรคเชื้อราในต้นข้าว โรคใบด่างในต้นยาง โดยเฉพาะถ้าใส่ขี้ไก่สด ที่ไม่ผ่านการหมักมาอย่างดีพอจนเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ย ขี้ไก่จะมีเชื้อราปริมาณมากเกินไป อีกทั้งขี้ไก่จะไปแย่งไนโตรเจนจากพืชเพื่อใช้ในขบวนการย่อยสลายของตัวเอง ทำให้พืชขาดไนโตรเจน มีอาการใบเหลือง นอกจากนี้ ขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ มักจะพบโซดาไฟ (สารเคมีฆ่าเชื้อโรค ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างแก่) ที่ใช้ทำความสะอาดเล้าไก่ปะปนมากับขี้ไก่ ซึ่งโซดาไฟเป็นสารเคมีที่ทำอันตรายกับพืชอย่างรุนแรง

• นอกจากนั้นฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ฟาร์มไก่ขนาดเล็ก มักให้อาหารกับสุกร กับ ไก่ ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอน ไม่สะอาด ซึ่งอาจมีโลหะหนักปะปน และอาจมีเชื้อโรคต่าง ๆ ปะปนมากับอาหารสัตว์เหล่านั้น

• โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ได้รับสัมปทานในการซื้อกากอาหารจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถผลิตได้ปริมาณมากตามความต้องการ

• ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ใส่โดโลไมต์คุณภาพสูง (สารระเบิดดิน) เพื่อเพิ่มช่องว่างในดิน และเพิ่มอากาศให้พืช อีกทั้งยังเป็นแร่ธาตุอาหารรองให้กับพืช เพิ่มทั้งแคลเซียม และแมกนีเซียม

• ปุ๋ยอินทรีย์ของเรา ใส่ขี้เถ้าแกลบ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน และเพิ่มแร่ธาตุอาหาร ที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช

  • ระวังปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยคุณภาพต่ำผสมดิน
  • ถ้าท่านเน้นต้องการปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารสูง การใช้ปุ๋ยเคมี จะถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์
  • ระวังปุ๋ยอินทรีย์ที่มีค่า N หรือ P หรือ K สูงผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์แท้

(แอบผสมแม่ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารบางตัว แล้วใช้โฆษณาหลอกลวงว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง)

สินค้าปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก มีจำหน่าย 3 ชนิด

  1. ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด (Granular Organic Fertilizer)
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด

ขนาดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

ขนาดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
ขนาดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
  • 1. ปุ๋ยอินทรีย์ผง (Powder Organic Fertilizer)
ปุ๋ยอินทรีย์ผง
ปุ๋ยอินทรีย์ผง

2. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (Liquid Organic Fertilizer)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สนใจเชิญตรวจสอบ ราคาปุ๋ยอินทรีย์วันนี้

ปุ๋ยอินทรีย์ Thaifertilizer.com

ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์

ThaiFertilizer มีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ มีประสบการณ์ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มานานกว่า 10 ปี
ใบจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 (company registration since 2002)

ทะเบียนบริษัท
ทะเบียนบริษัท

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของเราได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมั่นใจได้ในด้านคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เองจึงสามารถผลิตปุ๋ยได้ราคาถูกมาก (แน่นอนที่ราคาอาจจะสูงกว่าปุ๋ยคุณภาพต่ำ หรือปุ๋ยที่ผสมดิน) แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณเนื้อปุ๋ยแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ของเราราคาถูกกว่าคุ้มค่ากว่ามาก เมื่อนำปุ๋ยของเราไปใส่ พืชจะเจริญเติบโตได้ผลแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ใบอนุญาตผลิตของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer production license)

ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer registration)

ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
ใบขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
  • อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่ามีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ถ้ายังไม่เห็นโรงงาน หรือหลักฐานยืนยัน

ปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปุ๋ยของเราผ่านการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุและธาตุอาหารเป็นประจำ เพื่อควบคุมมาตรฐานและรักษาคุณภาพของปุ๋ย โดยได้รับใบรับรองผลการวิเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N-P-K) สูงกว่ามาตรฐานมากทุกตัว มีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองสูงกว่ามาตรฐาน และมีความชื้นต่ำ ต่ำกว่า 20%

รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2555 (organic fertilizer analysis 2012)

รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ 2555
รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ 2555

รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552 (organic fertilizer analysis 2009)

รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ 2552
รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ 2552
  • อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ถ้ายังไม่เห็นผลการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปุ๋ยอินทรีย์ได้รับอนุญาตส่งออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ของเราไม่เพียงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งออกปุ๋ยไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ของเราได้รับใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปุ๋ยอินทรีย์ของเราได้รับการยอมรับและไว้วางใจในเรื่องคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงสั่งปุ๋ยอินทรีย์จากเราเป็นประจำ

ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer export license)

ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยอินทรีย์
ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ยอินทรีย์

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า (export document to Myanmar)

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า1
แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า1

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า (export document to Myanmar)

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า2
แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปพม่า2

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปกัมพูชา (export document to Cambodia)

แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปกัมพูชา
แบบแจ้งรายการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ไปกัมพูชา

ใบขนสินค้าขาออก-ปุ๋ยอินทรีย์ (B/L organic fertilizer)

ใบขนสินค้าขาออก ปุ๋ยอินทรีย์
ใบขนสินค้าขาออก ปุ๋ยอินทรีย์
  • อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ถ้ายังไม่เห็นเอกสารการส่งออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระวังปุ๋ยอินทรีย์ปลอม
ปุ๋ยอินทรีย์ปลอม คือปุ๋ยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

• วัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือสำคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์

• ปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อื่น ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

• ปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

• ปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

• ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ำกว่าร้อยละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ระบุไว้ในฉลาก

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะมีขั้นตอนการปั้นเม็ดปุ๋ย ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ตัวประสานเพื่อทำให้เม็ดปุ๋ยเกาะกันเป็นเม็ด ส่วนใหญ่นิยมใช้ดินเหนียวปริมาณน้อย ๆ เป็นตัวประสาน อย่างไรก็ตาม มีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เป็นจำนวนมากใส่ดินเหนียวในปริมาณมาก บางครั้งมากกว่า 50% เพื่อปั้นเม็ดปุ๋ย ทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพต่ำ และถือว่าเป็นปุ๋ยปลอม ถ้าซื้อปุ๋ยเหล่านี้มาใช้เท่ากับ ต้องจ่ายเงิน 100% ได้เนื้อปุ๋ยเพียง 50% และได้ดินเหนียวซึ่งไม่มีราคาอีก 50% แล้วโรงงานเหล่าก็นำปุ๋ยอินทรีย์ปลอมมาลดราคา 10% บ้าง 20% บ้าง ขายแข่งกับโรงงานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% ทำให้โรงงานที่ผลิตปุ๋ยแท้ไม่สามารถแข่งขันได้ และต้องปิดกิจการเป็นจำนวนมาก

โรงงานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปลอมเหล่านี้ ถือว่าเป็นโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก เพราะผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่คือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เมื่อนำปุ๋ยอินทรีย์ปลอมไปใช้ จะได้ผลผลิตต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการใช้ที่ไม่ได้ผล และเลิกใช้ไปในที่สุด

  • ถ้าท่านพบ หรือซื้อปุ๋ยปลอมมาใช้ กรุณาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รถขนส่งปุ๋ย
รถขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ มีหลายขนาด ตั้งแต่รถกระบะ จนถึง รถพ่วง 22 ล้อ

รถขนส่งปุ๋ยอินทรีย์
รถขนส่งปุ๋ยอินทรีย์

รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 16 ตัน

รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 16 ตัน
รถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 16 ตัน

รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 32 ตัน

รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 32 ตัน
รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ขนส่งปุ๋ยอินทรีย์ 32 ตัน

ปุ๋ยอินทรีย์รับจ้างผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ OEM)
ปุ๋ยอินทรีย์รับจ้างผลิต หรือปุ๋ยอินทรีย์ OEM เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำการตลาดและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ในตรายี่ห้อของท่าน ถุงปุ๋ยของท่านเอง โดยไม่ต้องมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้เนื้อปุ๋ยสูตรมาตรฐานคุณภาพสูงของเรา

สำหรับท่านที่ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสูตรเฉพาะตัวเพื่อทำการตลาด สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของวัตถุดิบ เพิ่ม/ลดวัตถุดิบบางตัว เพื่อให้ได้สูตรเฉพาะตามต้องการได้

ปุ๋ยอินทรีย์รับจ้างผลิต (ปุ๋ย OEM) แบบต่าง ๆ

ปุ๋ยอินทรีย์รับจ้างผลิต (ปุ๋ย OEM)
ปุ๋ยอินทรีย์รับจ้างผลิต (ปุ๋ย OEM)

ข้อแตกต่างของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมี ส่วนมากมีเฉพาะธาตุอาหารหลัก 3 ตัว (N-P-K) หรือธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น (ในกรณีของแม่ปุ๋ย) ทำให้พืชขาดธาตุอาหารที่สำคัญอีก 10 ชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันต่อศัตรูพืชโรคและแมลงต่าง ๆ

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทำให้ดินมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
คือทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย รากพืชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ดินอ่อนนุ่มอุ้มน้ำ พืชดูดซึมน้ำและอาหารได้ดี

ทำให้ดินมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
คือเป็นแหล่งอาหาร เพิ่มปุ๋ยและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดความเป็นกรดในดิน จากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน

ทำให้ดินมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
คือเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และเพิ่มธาตุอาหารในดิน เพิ่มความสมดุลย์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในดิน

เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมี
ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เศษพืช มูลสัตว์ ของเหลือทิ้ง ทำจากสารเคมี เช่น ก๊าซปิโตรเลียม ถ่านหิน น้ำกรด
ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ เช่น บ่ม หมัก คลุกเคล้า ย่อยสลาย ผลิตโดยขบวนการเคมี จากการทำปฏิกิริยาเคมี
ผลิตได้โดยโรงงานผลิตขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ผลิตโดยโรงงานผลิตขนาดใหญ่มากเท่านั้น
ขบวนการผลิต ไม่ก่อให้เกิดของเสีย และสารพิษ ขบวนการผลิต ใช้สารเคมีอันตราย และสร้างสารพิษเหลือทิ้ง
ผลิตได้เองในประเทศ นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น
ช่วยปรับปรุงดิน ให้มีสภาพร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายอากาศดี ไม่ช่วยปรับปรุงสภาพดิน ทำให้ดินแข็ง น้ำ ระบายอากาศไม่ดี
ช่วยเพิ่มจุลอินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ไม่ช่วย และอาจทำให้จุลอินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินลดลง
ทำให้พืชเติบโตอย่างสมดุลย์ สมบูรณ์ทุกส่วน ทำให้พืชเติบโตรวดเร็วมาก ตามธาตุอาหารนั้น ๆ แต่ไม่สมดุลย์
ไม่เกิดปัญหาดินแข็ง ดินเค็มและดินเป็นกรด เมื่อใช้นาน ๆ เกิดปัญหาดินแข็ง ดินเค็มและดินเป็นกรด เมื่อใช้นาน ๆ
ไม่เกิดปัญหาพืชไม่แข็งแรง และเป็นโรคง่าย เกิดปัญหาพืชไม่แข็งแรง เป็นโรคง่าย
ความเข้มข้นธาตุอาหารต่ำ ความเข้มข้นธาตุอาหารสูง
ต้องใช้ปริมาณมากกว่า เห็นผลช้า ใช้ปริมาณน้อยกว่า เห็นผลเร็ว
ปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า ๆ สม่ำเสมอ เป็นเวลานาน ปล่อยธาตุอาหารเร็วในช่วงแรก และหมดอย่างรวดเร็ว
ธาตุอาหารสูญเสียน้อย ธาตุอาหารสูญเสียมาก มีผลตกค้างในดิน และแหล่งน้ำ
ธาตุอาหารหลัก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ธาตุอาหารหลัก เลือกสูตรได้ตามความต้องการของพืช
ไม่สามารถแก้ปัญหาดินขาดธาตุอาหารบางชนิดได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาดินขาดธาตุอาหารบางชนิดได้ตรงจุด รวดเร็ว
ไม่มีสูตรปุ๋ยแน่นอน แต่สามารถวิเคราะห์หาสูตรโดยประมาณได้ มีสูตรปุ๋ยแน่นอน เช่น สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15
มีแร่ธาตุอาหารครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ

(ธาตุอาหารหลัก-ธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริม)

มีแร่ธาตุอาหารตามที่ระบุหน้าถุง 1 ถึง 3 ชนิดเท่านั้น

(เฉพาะธาตุอาหารหลัก)

ราคาต่อถุง ถูกกว่า ราคาต่อถุง แพงกว่า
ราคาต่อปริมาณธาตุอาหาร สูงกว่า ราคาต่อปริมาณธาตุอาหาร ถูกกว่า
ต้นทุนค่าขนส่งและจัดเก็บ สูงกว่า ต้นทุนค่าขนส่งและจัดเก็บ ถูกกว่า
อาจมีโลหะหนักและสารพิษ ปะปนมาจากวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่มีโลหะหนักและสารพิษปะปน

ข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวและใช้ปริมาณน้อยเกินไป อาจทำให้พืชได้รับแร่ธาตุหรือสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่กำหนด หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ และ/หรือ ปุ๋ยยูเรีย ร่วมด้วยในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อเพิ่มแร่ธาตุหรือสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่เพียงอย่างเดียว เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องใช้ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งอาจทำให้ขาดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไป

ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม
ปุ๋ยอินทรีย์2
ปุ๋ยอินทรีย์2

ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกคุณภาพสูง
ติดต่อด่วน รับจำนวนจำกัด